Hållbarhet

Nu tar vi hållbarhetsarbetet till en ny nivå

En väsentlighetsanalys har lagt grunden för BioGaias fortsatta hållbarhetsarbete. Vi har en tydlig strategi och mål och prioriteringar för 2017 är satta. Hållbarhetsarbetet har fått struktur och långsiktighet.

Under 2016 gjorde BioGaia en översyn av hållbarhetsarbetet. Som en del i detta genomfördes en väsentlighetsanalys med syfte att definiera framtida strategiskt fokus och också säkerställa att den nya lagstiftningen om icke-finansiell rapportering och mångfald inom styrelsen följs.
     – Ett av våra viktigaste mål med projektet var att integrera hållbarhetsarbetet mer i vår kärnverksamhet, säger Eva Nelson, kommunikations- och hållbarhetsansvarig på BioGaia. Ett annat var att förbättra kommunikationen kring vad vi faktiskt gör.

Nyckelintressenters åsikter viktiga

Den första delen av projektet bestod av en omvärlds-analys. I denna identifierades de globala megatrender som formar världen och hur dessa kan påverka BioGaia. Här ingick även en genomgång av internationella initiativ och policys samt benchmark mot konkurrenter i branschen.
     Därefter genomfördes enkäter och intervjuer med ett antal interna och externa nyckelintressenter som fick ge sin syn på BioGaias utmaningar och möjligheter ur ett hållbarhetsperspektiv. För att öka förståelsen för vad externa intressenter anser vara BioGaias viktigaste fokusområden fick de ta ställning till ett antal specifika aspekter samt värdera hur viktigt de tycker att ett hållbart företagande är för BioGaias framtid.

Valda intressentgrupper:

Ägare, investerare, leverantörer, styrelsemedlemmar, distributionspartners (kunder), intresseorganisationer och akademien (forskare).
     Sista delen i projektet var en intern workshop med BioGaias ledning. Medlemmarna i ledningsgruppen fick diskutera samma frågor som de externa intressenterna fått ta ställning till och därefter rangordna de olika aspekterna.
     – När resultaten från de externa och interna analyserna lades ihop kunde vi konstatera att alla i stort sett är överens. Både interna och externa intressenter bedömde hållbarhetsarbetet som mycket viktigt och enigheten var även stor kring vilka frågor som är de mest centrala för BioGaia, menar Eva. Några av de frågor som de flesta enades om som de allra mest väsentliga för BioGaia att hantera och kommunicera är säkerhet och kvalitet på produkterna, att inköp sker på ett ansvarsfullt sätt, att bolaget har en hållbar försörjningskedja samt hur BioGaia bidrar till global hälsa.

Nästa steg

De väsentligaste frågorna har kategoriserats inom fyra strategiska fokusområden:

  • produkter och produktion
  • leverantörskedjan
  • attraktiv arbetsgivare
  • bidrag till global hälsa.

Frågor som att bedriva etisk och ansvarsfull marknadsföring, att ha policys kring mutor och att följa lagar har bedömts som hygienfrågor, som BioGaia redan har etablerade interna regler och policys kring, och har därför hamnat utanför fokusområdena.
     För att kunna sätta upp realistiska mål för 2017 gjorde BioGaias ledning ytterligare en prioritering av de väsentligaste frågorna inom de strategiska fokusområdena.
     – De frågor som prioriterades allra högst kommer vi nu att bryta ner i detalj, sätta mål för och arbeta med under året, säger Eva. Övriga frågor inom de strategiska områdena kommer att prioriteras under de närmaste åren men detaljplanen för dessa är ännu inte gjord.

Hållbarhet en del av kärnverksamheten

– Väsentlighetsanalysen har hjälpt oss att definiera de mest väsentliga frågorna för att vi ska vara ett hållbart företag. Glädjande nog ligger i stort sett alla dessa frågor inom vår kärnverksamhet, vilket var en av våra ambitioner när vi startade projektet. Nu vet vi att vi fokuserar på och kommunicerar kring frågor som är viktiga både för oss och våra intressenter. Självklart behöver det här arbetet hållas vid liv och kontinuerligt utvärderas, men nu har vi en grund att utgå från vilket är ett stort steg framåt, menar Eva.

BioGaia årsredovisning 2016