BioGaia trappar upp insatserna i kampen mot ett av de största globala hoten mot folkhälsan.

Hållbarhet

Arbetet mot antibiotikaresistens är vårt viktigaste bidrag

BioGaias satsning i kampen mot antibiotikaresistens är bolagets huvudsakliga fokus inom hållbarhet. Peter Rothschild förklarar hur BioGaia vill bidra på flera fronter.

Antibiotikaresistens är ett hett tema. Överallt kan vi läsa om de katastrofala konsekvenser som blir verklighet om antibiotika slutar vara det effektiva läkemedel det varit under snart ett sekel. Antibiotika är en fundamental grund i vår moderna sjukvård. När antibiotika inte längre biter kastas vi tillbaka till 1927, året innan antibiotikan upptäcktes. Ett skrapsår kan då bli en allvarlig infektion som inte går att bota, större operationer kan behöva ställas in. Listan över konsekvenser kan göras hur lång som helst.
     Redan i dag dör cirka 25 000 européer varje år på grund av antibiotikaresistens. Det är en siffra som är lika oroväckande som hisnande men tyvärr en siffra som kommer att stiga markant om inte mer görs.
     Sverige är ett föregångsland och ett av de få länder i världen där problemen med resistenta bakterier ännu är förhållandevis små. Vi var tidigt ute med insatser både på djur- och humansidan. Sedan länge har vi ett väl fungerande system för informationsspridning och vår redan förhållandevis låga förbrukning fortsätter att minska. Ändå är detta inte tillräckligt. Vid sidan av jakten på nya antibiotika måste vi jobba på flera fronter samtidigt – precis som bakterierna gör.

Mer förebyggande insatser     

Utan tvekan är det arbete som görs genom Strama, Folkhälsomyndigheten och ReAct oerhört viktigt, men mer måste göras. Jag är övertygad om att vi också måste ägna oss mer åt förebyggande insatser. Det kan dels handla om att utnyttja tillgängliga tekniker för att till exempel minska infektionsrisken i samband med operationer eller göra snabbanalyser för att veta vilken antibiotika som kommer att fungera på patientens infektion. Men det handlar också om att stärka vår motståndskraft genom att få i oss mer mineraler, vitaminer och probiotika. Detta har visats i flera studier med både Lactobacillus reuteri och andra substanser, såsom D-vitamin. Man har även visat att det finns en tydlig koppling mellan stärkt immunförsvar, färre infektioner och minskad användning av antibiotika.

Spara antibiotikan till då den verkligen behövs

Genom att sätta in det batteri av åtgärder vi redan idag vet kan förebygga infektioner kommer behovet av antibiotika att minska. På så vis kan vi undvika att bakterier utvecklar resistens och att antibiotikan blir verkningslös. Vi kan därigenom spara antibiotikan till de tillfällen då den verkligen behövs. Här behövs riktade utbildningsinsatser gentemot läkare, sjuksköterskor och annan sjukvårdpersonal om vetenskapligt belagda metoder för att stärka immunförsvaret. Sjukvården behöver också bli mer aktiv i att upplysa allmänheten om hur motståndskraften mot infektioner kan stärkas.
     BioGaia deltar aktivt i debatten med artiklar, deltagande i tv-program och poddar. Vi talar också med både landstings-, riksdagspolitiker och andra beslutsfattare för att öka insatserna när det gäller att förebygga infektioner som annars hade krävt antibiotika. För att lyfta frågan ytterligare bland politiker kommer vi att hålla ett seminarium om detta i riksdagen. Vi har också ett nyhetsbrev och ett Twitter-konto som sprider kunskap om nya rön.
     Antibiotikaresistensen berör oss alla. På BioGaia trappar vi nu upp våra insatser i kampen mot ett av de största globala hoten mot folkhälsan.

”Vi måste sluta använda antibiotika i onödan”

Genom att förebygga infektioner kan vi minska behovet av antibiotika.

  • Stärka vårt immunförsvar genom mineraler, vitaminer och probiotika, sömn, motion och minskad stress.
  • Riktade utbildningsinsatser gentemot sjukvårdpersonal.
  • Utnyttja tillgängliga tekniker för att minska infektionsrisken i samband med operationer och vid sjukhusvistelser.

BioGaia årsredovisning 2016