Agenda

3 maj 2017, 8.00  Delårsredogörelse 1 januari – 31 mars 2017

3 maj 2017, 17:00  Årsstämma i Lundqvist & Lindqvist konferens, Klarabergsviadukten
90, Stockholm.

Rätt att delta

Rätt att delta i stämman har den som är registrerad som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 26 april 2017 samt har anmält sitt deltagande i stämman till bolaget senast torsdagen den 27 april 2017. Anmälan görs per post till BioGaia AB (publ), Box 3242, 103 64 Stockholm, eller per telefon 08-555 293 00, eller per fax 08-555 293 01, eller per e-post arsstamma@biogaia.se. Vid anmälan ska uppges aktieägarens namn, personnummer, organisationsnummer, adress, telefon och antal aktier samt antal eventuella biträden.
     Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta registrera aktierna i eget namn. Sådan registrering, som kan vara tillfällig, måste vara verkställd onsdagen den 26 april 2017.

Ombud

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda en skriftlig dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida www.biogaia.se. Fullmakt i original samt eventuella registreringsbevis och andra behörighetshandlingar bör vara bolaget tillhanda under ovanstående adress senast torsdagen den 27 april 2017.

18 augusti 2017  Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2017

25 oktober 2017  Delårsredogörelse 1 januari – 30 september 2017

BioGaia årsredovisning 2016